Online ugyvéd - Cégalapítás online

Végelszámolás

Végelszámolás

A végelszámolás a társaság olyan jogutód nélküli megszüntetésének módja, amelyre akkor van lehetőség, amikor a társaság nem fizetésképtelen, tartozásait hitelezői felé rendezni tudja.

A végelszámolás módjának létezik egy egyszerűsített verziója, amellyel viszont csak jogi személyiség nélküli társaságok élhetnek (pl. betéti társaság, közkereseti társaság). Az egyszerűsített végelszámolás további feltétele, hogy maga a folyamat 120 naptári napon belül lezáruljon.

A konkrét ügyekben egyedi negoldásokra lehet szükség, ezért általánosságban tervezhető kb. 6-8 hónap átfutási idő és a teljes folyamatra kivetített összesen kb. 150 000.-Ft költség.


A végelszámolás a vállalkozás legfőbb szerve által határozathozatallal kezdődik.

A határozatban a rögzíteni kell a végelszámoló személyét, aki a határozat napjától teljes jogkörrel jár el a vállalkozás ügyeiben, továbbá ezen naptól az addigi ügyvezetés megbízatása megszűnik.

Fontos tudni, hogy végelszámoló csak az lehet, aki megfelel a vezető tisztségviselőkkel szembeni feltételeknek. Személyes felelőssége különleges, nagy gondossággal, a vállalkozás és annak hitelezőinek érdekeire kell elsősorban figyelemmel lennie. Kiemelendő, hogy a végelszámoló kötelezettségeinek be nem tartásával okozott kárért a PTK általános szabályai szerinti felelősségre vonható.

A cég a végelszámoló személyét az egyszerűsített végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak változásbejegyzési kérelem útján.


A végelszámolás kezdő napjához képest 8 napon belül jeleznie kell a vállalkozás végelszámolásának megindítását.

Ezen bejelentés-hirdetmény feladása- alapján a végelszámolás ténye megjelenik a Cégközlönyben, ahonnan a vállalkozás hitelező információt szerezhetnek arról, hogy a társaság jogutód nélkül megszűnik.


Hitelezői védelem

A végelszámolás bejelentése azért fontos, mert a hitelezőknek a közzétételtől számítva 40 napjuk van arra, hogy bejelentsék a végelszámolónak esetleges igényeiket.

Amennyiben hitelezői igény derül ki, akkor azt a végelszámoló 15 napon belül nyilvántartásba veszi, és 15 napon belül ezen nyilvántartást, jegyzéket megküldi a Cégbíróságnak irattározásra.

Abban az esetben, ha a végelszámoló vitatja a társaság felé megnyilvánuló hitelezői követelést, erről értesítést kell küldenie a hitelezőnek, aki azt kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.


Áttérés általános végelszámolásra

Több esetben előfordulhat, hogy az egyszerűsített végelszámolásról át kell térni az általános végelszámolásra (s miután az általános végelszámolás menete jóval bonyolultabb, érdemes ezeket szem előtt tartani).

A szóbanforgó esetek a következők:

- a hitelezők által támasztott igények jogosságát a végelszámoló vitatja,

- a hitelezők el nem ismert követelés miatt pert indítanak,

- a végelszámolás időintervalluma meghaladja a 120 naptári napot,

- a végelszámoló tevékenységét megkifogásolják.


Kifogások a végelszámolással kapcsolatban

Abban az esetben, ha a végelszámolás folyamatában bárki sérelmet szenved el, kifogással élhet, amelyet a jogszabálysértő intézkedés, mulasztás tudomására jutásától 8 napon belül tehet meg, vagy azt követően maximum 60 napon belül a Cégbíróságnál végrehajtási kifogás formájában.

A hitelező ugyancsak kifogással élhet, ha igényének elbírásával, rendezésével kapcsolatban 30 napon belül nem kap tájékoztatást a végelszámolótól.

A kifogással kapcsolatban a Cégbíróságnak soron kívül kell döntenie. Abban az esetben, ha arra a döntésre jut, hogy a kifogás jogos, akkor a végelszámoló intézkedését megsemmisíti, az eredeti állapotot visszaállíttatja, mulasztás esetén pedig kötelezi a szükséges intézkedés megtételére. Amennyiben a végelszámoló nem tesz eleget a cégbírósági döntésnek, akkor az törvényességi felügyeleti eljárásban összehívja a cég legfőbb szervét, és új végelszámoló választanak.


Automatikus APEH ellenőrzés

Nagyon fontos információ, hogy a Adózás Rendjéről szóló törvény értelmében, az APEH-nek kötelező adóellenőrzést végrehajtani a végelszámolást választó társaságnál. Ez visszamenőlegesen 5+1 adóévet érinthet, tehát például egy 2008-as végelszámolás esetében az adóhatóság 2002 adóévig visszamenőleg vizsgálódhat.

Az APEH-nek a végeszámoláshoz kapcsolódóan az ellenőrzést 60 napon belül le kell bonyolítani.


A végelszámoláshoz kapcsolódó adóbevallási, és beszámolókészítési feladatok

A végelszámolásról szóló vezetőségi döntés után, több számvitelhez, adózáshoz kapcsolódó feladat keletkezik.

Az első feladat, hogy a korábbi ügyvezetőnek január 1 és a végelszámolás kezdetét megelőző nap közötti időszakról beszámolót kell összeállíttatnia, továbbá listát kell készítenie a folyamatban lévő ügyekről, össze kell állítania a társaság iratanyagát. Ezen dokumentációt a volt ügyvezetésnek a végelszámoló részére a végelszámolás megkezdését megelőző naphoz képest 45 napon belül át kell adnia.

A végelszámoló a kapott adatokból kiindulva elkészíti a társaság végelszámolási nyitómérlegét, amelyet időközben beérkező hitelezői igények alapján korrigál, majd a végelszámolási eljárás befejezésekor azt, és az alapján készült bevallásokat, továbbá vagyonfelosztási javaslatot a legfőbb szervnek megküldi jóváhagyás céljából.

Ezen végelszámolási zárómérleget, a végelszámolás lezárultának napjához képest 45 napon belül kell beküldeni a Cégbíróság részére.

Fontos tudni, hogy adott naptári éven belül a végelszámolás megindítása előtti, és a közbeni időszak külön adóévnek, bevallási, beszámolási időszaknak számít, ezért is készül a folyamat alapján két beszámoló.

Megemlítendő, hogy a havi, negyedéves rendszerességű bevallások (áfa, járulék) ugyanolyan gyakorisággal beadandók a végelszámolás alatt, mint annak előtte.

 

 

 

Kapcsolat

CÉGALAPÍTÁS
Budapesten (Zugló) 
06/20 489 4874
és  Pest megyében (Monor) 
06/29 415 671
06/20 9355 331
részletes információ:
kérje e-mailen!